Powołania

Niedziela Chrztu Pańskiego

  

 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

 

_________________________________________

Księga Izajasza (Iz) 42, 1-4.6-7
Psalm (Ps) 29
Dzieje Apostolskie (Dz) 10, 34-38
Ewangelia św. Mateusza (Mt) 3, 13-17

_________________________________________

 

Pierwsze czytanie zapoznaje nas z tajemniczym sługą Pana, który zaprowadzi „sprawiedliwość na ziemi” (Iz 42, 4). Wszechświat jest piękny, ale świat jest pełen niesprawiedliwości, więc Jeremiasz pyta Boga: „Dlaczego życie przewrotnych upływa pomyślnie? Dlaczego wszyscy przewrotni zażywają pokoju?” (Jr 12, 1). Za tymi pytaniami kryje się pewnik Pisma Świętego, że „Pan jest Bogiem sprawiedliwości” (Iz 30, 18), który „miłuje prawość” (Ps 11, 7). Izrael pragnie, aby na ziemi zapanowała sprawiedliwość, a narody czekają na słuszne pouczenia sługi Bożego (Iz 42, 4). I oto przychodzi Sługa Pana; widzimy, jak zbliża się do Jana Chrzciciela, aby „wypełnić wszelką sprawiedliwość” (Mt 3, 15).

 

Sam Jezus nie potrzebował chrztu, ale my go potrzebujemy i dlatego Jezus jednoczy się z ludzkością potrzebującą oczyszczenia. Chrzest Jezusa zapowiada Jego śmierć na krzyżu dla naszego zbawienia (Mk 10, 38). Chrystus przychodzi „by pogrzebać w wodzie cały ród starego Adama” (Grzegorz z Nazjanzu) i przybił nasze grzechy do krzyża (List do Kolosan 2, 14). Ale ani wody Jordanu, ani grób nie mogły Go zamknąć w sobie. Wyłania się z nich zwycięsko i staje się „przymierzem ludu” i „światłem dla narodów” (Iz 42, 6). Jesteśmy świadkami świtu nowego stworzenia.

 

W chwili, gdy Jezus wyszedł z wody, wydarzyły się trzy rzeczy. Otwarte niebiosa oznaczają przywrócenie naszej relacji z Bogiem zniszczonej przez grzech (Księga Rodzaju (Rdz) 3, 1-24). Duch Boży zstępujący jak gołębica przypomina nam o innej gołębicy, unoszącej się nad wodami potopu, ogłaszającej, że ustał gniew Boży (Rdz 8, 8-11). Wreszcie słyszymy głos Ojca, który przemawiał przez proroków, a teraz przemawia do nas przez Swego umiłowanego Syna (List do Hebrajczyków 1, 1-2). W tej intymnej scenie Bóg objawia się nam jako Trójca Przenajświętsza: Ojciec, Syn i Duch. W imię Trójjedynego Boga wszyscy, którzy wierzą w Jezusa, zostaną ochrzczeni (Mt 28, 19). Ale zanim to mogło się zdarzyć, Jezus musiał przejść „czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła” (Dz 10, 38).

 

Święty Piotr stoi w domu rzymskiego setnika, znanego ze swojej pobożności, hojności i modlitwy (Dz 10, 2). To spotkanie zostało zorganizowane przez Boga. Korneliusz został poinstruowany przez anioła Bożego, aby zaprosił Piotra do swego domu, a Duch Święty powiedział Piotrowi, aby nie wahał się iść do domu Korneliusza. Co więcej, przed spotkaniem Piotr miał wizję ilustrującą prawdę, że „Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie” (Dz 10, 34-35).

 

Kazanie Piotra w domu Korneliusza było niezwykle proste. Wspomniał o działalności Jezusa, Jego śmierci na krzyżu, Jego zmartwychwstaniu i poleceniu głoszenia, że „Bóg ustanowił [Jezusa] sędzią żywych i umarłych” (Dz 10, 38-42). A jednak to proste kazanie miało niesamowity skutek: „Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki” (Dz 10, 44), i cała rodzina Korneliusza została ochrzczona (Dz 10, 48).

 

Słowa Ojca wypowiedziane podczas chrztu Pańskiego: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3, 17; zob. Ewangelia św. Marka 1, 11), są stale wypowiadane nad każdym chrześcijaninem przy wodach chrztu świętego. Definiują one naszą tożsamość jako umiłowane dzieci Boże. A zatem: „Uznaj, chrześcijaninie, swoją godność. Stawszy się współuczestnikiem boskiej natury, nie powracaj rozregulowanym zachowaniem do twojego dawnego uniżenia. Pamiętaj, że wyrwany z mocy ciemności zostałeś przeniesiony do Królestwa Światłości". (Św. Leon Wielki). Nasze oczy zostały otwarte na światło prawdy, zostaliśmy wyprowadzeni z więzienia grzechu i wyzwoleni z mocy ciemności (Iz 42, 7). Przez sakrament chrztu staliśmy się świątynią Ducha Świętego.

 

©2021 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line